Yasal Mevzuata Uyum

7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Bilgi Notu

7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yasalaştı:

7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 69 maddelik kanun, 15.04.2020 tarihli ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan düzenlemelerden öne çıkan bazı hususlara özetle yer vermekteyiz;

 

 • İnfaz Hâkimliği Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler;

 

Cezaların infazı ile ilgili hususlarda karar vermek üzere 01/09/2020 tarihinden itibaren infaz hakimlikleri kurulacaktır. Mevcut infaz hakimliklerinin görev alanları genişletilerektir. Tüm infaz işlemleri, cezaevlerinde yapılan idari işlemler vb. konular infaz hakimlerinin görev ve yetkisine bırakılmıştır. İnfaz hâkimlerinin diğer mahkemelerde ve işlerde görevlendirilmeleri yasaklanmıştır. Yine Cumhuriyet savcısı tarafından verilen ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kararlar açısından da infaz Hâkimliği şikayetleri inceleme mercii olarak belirlenmiştir.

 

 •  Türk Ceza Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler;

 

Türk Ceza Kanunu (TCK) 86. maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçuna ilişkin 86/3 maddesinde yapılan değişiklikle kasten yaralama suçunun canavarca hisle işlenmesi nitelikli haller kapsamına alınmıştır. Suçun canavarca hisle işlenmesi halinde verilecek cezanın bir kat artırılacağı hükmü eklenmiştir.  Yine TCK’nın 87/4 maddesinde yapılan değişikle TCK 86/3 kapsamında işlenen suçlar sebebiyle ölümün meydana gelmesi halinde, verilecek cezanın üst sınırı 18 yıla yükseltilmiştir.

TCK 220/1 maddesinde düzenlenen suç örgütü kurma ve yönetme suçlarının cezasının alt sınırı 4 yıla, üst sınırı ise 8 yıl çıkarılmıştır. TCK m.220/2’de düzenlenen suç örgütüne üye olmanın alt sınırı 2 yıl, üst sınırı 4 yıl olarak düzenlenmiştir.

TCK 241 maddesinde düzenlenen tefecilik suçunun cezasının üst sınırı 6 yıl olarak düzenlenmiştir. Ayrıca hapis cezası ile birlikte  500 günden 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması düzenlenmiştir. Tefecilik suçunun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılacaktır.

 

 • Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler;

 

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 109/4 maddesiyle Ağır hastalık ve engellilik sebebiyle yaşamını tek başına idame ettiremeyecek durumda olanlar ile gebe olan veya doğumdan itibaren 6 ayı geçmemiş kişiler hakkında; tutuklama tedbiri yerine, adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilebilecektir.  Bu şartlardan birini taşıyan kişiler hakkında mahkumiyet kararı verilmesi ve istinaf veya temyiz kanun yollarına başvurmaları halinde de, hükmü veren ilk derece mahkemeleri tarafından verilecek kararla adli kontrol tedbirine karar verilebileceği düzenlenmiştir.

CMK 112 maddesinde yapılan değişiklikle, aleyhine mahkumiyet  kararı verilen ve Adli kontrol şartları altında salıverilen, istinaf veya temyiz kanun yoluna başvuran kişilerin Adli kontrol tedbirlerine uymaması halinde, hükmü veren ilk derece mahkemeleri tarafından  tutuklanabilecekleri düzenlenmiştir.

 

 • Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler;

 

 

 • Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’unun 14 maddesine yapılan değişikliklerle  belli bir miktarın altında ceza alanlar doğrudan cezalarını açık ceza infaz kurumlarında infaz edecekler;

 

 • Terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar ile ikinci defa mükerrir olanlar ve koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler hariç olmak üzere, Kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olanlar, 
 • Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar, 
 • Adlî para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler
 •  İcra ve İflas Kanunu gereğince hapsen tazyik cezaları (Taahhüdü İhlal, Nafaka borcunu ödememek vb.)
 • Toplam on yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından hükümlü olanların kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna geçmelerine ilişkin  olarak idare ve gözlem kurulu kararı ve infaz hâkiminin onayından sonra açık ceza infaz kurumuna geçebilecekler,

 

 • Gebe ve Bebekli Annelerin Cezalarının İnfazı Geri Bırakılacaklar;

Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’unun 16/4 maddesinde yapılan değişiklikle Gebelik ve doğum sebebiyle Hapis cezasının infazının geri bırakılmasında aranan doğumdan sonra 6 ay şartı, 1 yıl 6 ay olarak düzenlenmiştir.

 

 • Hükümlünün Eş Ve Çocuklarının Sürekli Hastalık Ve Malullüğü Cezanın Geri Bırakılması Sebebi Olarak Düzenlenmiştir;

 

Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’unun 17/4 maddesinde yapılan değişiklikle hükümlünün eş ve çocuklarının sürekli hastalık ve malullüğü cezanın geri bırakılması sebebi olarak düzenlenmiş ve 6 aylık olan geri bırakılma süresi bir yıl olarak düzenlenmiştir. 

 • Koşullu Salıverilme Şartlarında Değişiklikler Yapılmıştır;

Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’unun 107. maddesinde yapılan değişiklikle, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar yirmi dört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının “yarısını” infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. Ancak Türk Ceza Kanununun;

  • Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
  • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan (madde 87, fıkra iki, bent d) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
  • İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet suçundan (madde 96) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
  • Cinsel saldırı (madde 102, ikinci fıkra hariç), reşit olmayanla cinsel ilişki (madde 104, ikinci ve üçüncü fıkra hariç) ve cinsel taciz (madde 105) suçlarından süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
  • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,
  • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,
  • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından (madde 326 ilâ 339) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

Bu şarta tabi olanlar, cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabileceklerdir.

 

 • Evden İnfaz Düzenlemesinde Değişiklikler Yapılmıştır;

Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’unun 110. maddesinde yapılan değişiklikle hapis cezasının infazında ev hapsi düzenlenmiş olup;

 • Hükümlünün talebi üzerine kasten işlenen suçlarda bir yıl altı ay, taksirle öldürme suçu hariç olmak üzere taksirle işlenen suçlarda ise üç yıl veya daha az süreli hapis cezalarında her hafta cuma günleri saat 19.00’da girmek ve pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle hafta sonları ya da hafta sonları hariç, her gün saat 19.00’da girmek ve ertesi gün saat 07.00’de çıkmak suretiyle geceleri ceza infaz kurumlarında çekebilecekler,
 • Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü olanlar bir yıl, yetmiş yaşını bitirmişler için 2 yıl, yetmiş beş yaşını bitirmişler için dört yıl, hapis cezasının infazında ev hapsi olarak geçirebileceklerdir.
 • Terör suçları ile örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçlarından ya da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkûm olanlar, Cinsel
 • dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar, Adlî para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler, koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler hakkında özel infaz usullerine göre ve evden infaz düzenlemesi hükümleri uygulanmayacaktır. 
 • Toplam beş yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlüler maruz kaldığı ağır bir hastalık veya maluliyet nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine infaz hâkimi tarafından karar verilebilecektir,
 • Hükümlü kadınların doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçen ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen cezaların ev hapsi olarak çektirilmesine infaz hâkimi tarafından karar verilebilecektir,

 

 • Denetimli Serbestlik Süresi, 30.03.2020  Tarihine Kadar İşlenen Suçlarda Üç Yıla Çıkartılmış,

Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’unun geçici 6. Maddesiyle 105/A. maddesindeki bir yıl olan denetimli serbestlik süresi 30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından 3 yıl düzenlenmiştir.  

 • 30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; kasten öldürme suçları, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, işkence suçu, eziyet suçu, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, devlete karşı işlenen suçalr,  Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere, 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yılık “denetim süresi “üç yıl” olarak düzenlenmiştir.
 • Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında bu kanunun 105/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki yıl”lık  denetim süresi, “dört yıl” olarak uygulanacaktır,
 • Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen altmış beş yaşını bitirmiş hükümlülerin koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken süreler, azami süre sınırına bakılmaksızın 105/A maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak (üst sınır gözetmeksizin) suretiyle infaz edilebilecektir. Bu durum raporla belgelendirilecektir,

 

 • Açık Ceza İnfaz Kurumuna Hak kazananların Cezaları, Covid-19 Sebebiyle 31.05.2020  Tarihine Kadar Ertelenmiştir;

Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’unun geçici 9. Maddesiyle ;

 • Covid-19 salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, 5275 Sayılı Yasa’nın 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve 106.madde veya diğer kanunlar uyarınca denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler, 31/5/2020 tarihine kadar izinli sayılacak, salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında iki ayı geçmemek üzere üç kez uzatılabilecektir.

 

 

 • On Yıl Ve Daha Az Hapis Cezası Alanlar, İstisna Suç Türleri Hariç Olmak Üzere, Kapalı İnfaz Kurumunda Kısa Bir Süre Kaldıktan Sonra Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Geçiş Yapabileceklerdir;

 

 • Millete ve devlete karşı işlenen suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere, toplam hapis cezası on yıldan az olanlar bir ayını, on yıl ve daha fazla olanlar ise üç ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçirmiş olan iyi halli hükümlülerden ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına bir yıl veya daha az süre kalanlar, talepleri halinde açık ceza infaz kurumlarına gönderilebileceklerdir. 

 

 

 • 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLER;

 

Söz konusu kanunla 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda değişikler yapılmıştır. Kaçakçılık suçlarında malın değerinin azlığı indirim nedeni olarak kabul edilmesi kabul edilmiştir. Kovuşturma evresi için de etkin pişmanlık imkanı getirilmiş, kaçakçılık suçlarında malın değerinin hafif veya pek hafif olması halinde cezadan oransal bir indirim yapılması kabul edilmiştir. Kaçakçılık suçlarında eşyanın değerinin hafif olması hâlinde verilecek ceza yarısına kadar, pek hafif olması hâlinde üçte birine kadar indirilecektir.

 • Mükerrirler ve örgütlü suçlar hariç olmak üzere kaçakçılık suçlarından dolayı etkin pişmanlık göstererek suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesi’ne soruşturma bitene kadar ödeyenlerin cezası yarı oranında, kovuşturma sonunda hüküm verilene kadar ödeyenlerin cezası üçte bir oranında indirilecektir.
 • Haklarında daha önce hüküm verilen ve dosyası infaz aşamasında olanlar da 14/07/2020 tarihine kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesi’ne yatırarak faydalanabileceklerdir.

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün