Anadolu Orkidesi

Anadolu Orkidesi (Orchis Anatolia), Türkiye’de yaşayan 160 kadar orkide türünden bir çiçektir. Yumrularının gıda endüstrisinde kullanımı nedeniyle hızla tükenmektedir.

ÇUKUR & PARTNERS AKADEMİ KATILIMCILARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Giriş

ÇUKUR & PARTNERS – DEVRİM ÇUKUR AVUKATLIK BÜROSU (bundan böyle “Çukur & Partners” veya “Büro” olarak anılacaktır) tarafından işbu Aydınlatma Metni ile tarafınıza bilgi vermek ve aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmıştır.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Büromuz tarafından işlenen kişisel verileriniz, Büromuzun kurduğu Çukur & Partners Akademi kapsamında katılımcılara eğitim verilebilmesi, katılımcılar ile iletişime geçilebilmesi, katılımcıların memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, eğitim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi sebepleri ile işlenmektedir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Hukuki Sebepleri

Çukur & Partners Akademi’ye başvuru yaparken gönderdiğiniz özgeçmişlerinizde özel nitelikli kişisel verilere yer vermeniz halinde, Büromuzca tarafınıza ait özel nitelikli kişisel verileriniz de işlenebilecektir. Özel nitelikli kişisel verileriniz, Çukur & Partners Akademi’nin seçme ve kabul edilme sürecinde değerlendirilmek amacıyla işlenecek olup işlenen kişisel verileriniz KVKK’nın 6. maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması halinde işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, Büromuz internet sitesi, e-posta adresi ve benzeri vasıtalarla sözlü ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması ve İşlenme Süresi 

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın “kişisel verilerin aktarılması”na ilişkin 8. Maddesinde bahsedilen hukuki sebeplere dayanılarak yahut gerekmesi halinde açık rıza şartının sağlanması ile kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması, kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla yahut kişisel verilerinizin silinmesi, anonim hale getirilmesi veya yok edilmesi talebiniz doğrultusunda mümkün olması halinde ilk periyodik imha işlemi ile kişisel verileriniz silinir, anonim hale getirilir veya yok edilir.

 

İlgili Kişinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

İlgili kişi olarak, KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun olarak, Büromuzun aşağıda belirtilen adresine posta ya da noter aracılığı ile göndereceğiniz yazılı talep dilekçesi ya da info@cukurpartners.com elektronik posta adresine göndereceğiniz elektronik imzalı yazılı talebiniz ile kullanabilirsiniz.

 

VERİ SORUMLUSU : ÇUKUR & PARTNERS – AV. DEVRİM ÇUKUR AVUKATLIK BÜROSU

Adres : Şehit Nevres Bulvarı Kızılay İş Merkezi No: 3 Kat: 3/A 35520 Alsancak/İZMİR

E-Posta : info@cukurpartners.com