Şirketler ve Ticaret Hukuku

TAM KAPANMA DOLAYISIYLA BAZI ÇEKLERİN İBRAZ SÜRESİ UZATILDI

30.04.2021 tarihli 31470 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ibraz süresinin son  günü 30.04.2021 ile 31.05.2021 vade tarihi arasına isabet eden  çeklerin ibrazı yasaklanmış olup çekler, 01.06.2021 tarihinden başlamak üzere kalan ibraz süresi içerisinde ibraz edilecektir. 

Ayrıca vade tarihi 30.04.2021 ile 31.05.2021 tarihlerini kapsayan kambiyo senetlerine ilişkin olarak bu tarihler arasında icra takibi başlatılamayacağına karar verilmiştir.

Kanunun ilgili hükmü aynen şu şekildedir: 

  • İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilir.
  • 30/04/2021 ila 31/05/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur.

Bunlara ek olarak, aynı kanun ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında 30/04/2021 ile 31/05/2021 tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılması yasaklanmıştır.

Kanunun ilgili hükmü aynen şu şekildedir: 

  • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30/04/2021 ila 31/05/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.

Ancak  Ticaret Bakanlığı tarafından 30.04.2021 tarihinde yapılan basın duyurusu ile ibraz süresinin son günü 30/04/2021 ila 31/05/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibrazı halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 01/06/2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmayacağı ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurumlara bildirim yapıldığı belirtilmiştir.

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün