Şirketler ve Ticaret Hukuku

TÜRKİYE’DE GARANTİ BELGESİ DÜZENLEMESİNE GÜNCEL BAKIŞ

Garanti Belgesi İlgili Yönetmeliğinde Değişiklikler Oldu:

Garanti belgesi ile satılması gereken ürünler ve garanti belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 13/06/2014 tarihinde, 29029 sayılı Resmî Gazete’de “Garanti Belgesi Yönetmeliği” yayımlanmıştı. 05/11/2020 tarihinde, 31295 sayılı Resmî Gazete’de ise “Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanarak, bir önceki yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır. Böylece Garanti Belgesi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) günümüzde uygulanmakta olan halini almıştır.

Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu:

Garanti Belgesi düzenleme zorunluğu Yönetmelik’in 5. Maddesinde düzenlenmektedir. Bu madde kapsamında üretici ve ithalatçılar satışını yapacağı ürünlere ilişkin Garanti Belgesi düzenlemek zorundadırlar. Üretici ve ithalatçılar, Garanti Belgelerini anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlemeliler. Günümüzde yanlış bir düşünce ile ürüne ilişkin faturanın Garanti Belgesi yerine geçeceği düşünülmektedir. Fakat Yönetmelik uyarınca satılan ürünlere ilişkin faturalar, Garanti Belgesi yerine geçmeyecektir.

Her ne kadar Garanti Belgesinin düzenlemesi yükümlülüğü üretici ve ithalatçılara ait olsa bile söz konusu Garanti Belgesinin tüketiciye verilmesine ilişkin sorumluluk satıcıya aittir. Ayrıca satıcı, Garanti Belgesinin tüketiciye verildiğinin ispatı da satıcının sorumluluğundadır. 

Üretici ve ithalatçılar Garanti Belgesini tüketicilere yazılı olarak verebilecekleri gibi, kalıcı veri saklayıcısı ile de verebilirler. Ancak Garanti Belgesinin kalıcı veri saklayıcı ile verilmesi halinde; tüketici yazılı bir Garanti Belgesi talep ederse, üretici ve ithalatçı bu talebi yerine getirmekten zorunda olacaktır.

Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler:

Yönetmelik’in 7. maddesinde Garanti Belgesinde bulunması zorunlu bilgiler yer almaktadır. Söz konusu maddeye göre tüketicilere verilecek olan Garanti Belgesinde bulunması zorunlu bilgiler şunlardır:

 • Üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
 •  Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
 • Fatura tarih ve sayısı,
 • Ürünün cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,
 • Ürünün tüketiciye teslim tarihi ve yeri,
 • Garanti süresi,
 • Azami tamir süresi,
 • Bütün parçaları dahil olmak üzere ürünün tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11’inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,
 • Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,
 • Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,
 • Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.

 

Garanti Süresi:

Yönetmelik uyarınca Garanti Belgesi ile tüketiciye sağlanan garanti süresi asgari iki yıl veya Yönetmeliği’n ekinde yer alan listede belirlenen süre kadar olacaktır. Garanti süresi ürünün tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlayacaktır.

Her ne kadar garanti süresinin asgari 2 yıl olacağı belirlenmiş olsa da başka bir ölçü birimi ile garanti süresinin belirlenmesi de mümkündür. Fakat başkaca bir ölçü birimi ile garanti süresinin belirlenmiş olması halinde, bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin ürünün üzerinde bulunması veya ürünün yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi bir durum olması halinde garanti süresinin asgari iki yıl olduğu kabul edilecektir.

Tüketiciye satılmış olan ürünün arızalanması halinde, ürünün tamirde bulunduğu süre garanti süresine eklenecektir.

Son olarak, Garanti Belgesi düzenlenmesine ilişkin olarak yukarıda anlatılmış olan düzenlemeler, Yönetmelik’in ekinde yer alan “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Garanti Belgesi ile Satılması Zorunlu Olan Ürünler Listesi” başlıklı liste de bulunan ürünler açısından uygulanmak zorundadır. Söz konusu listeye ve Yönetmelik’e https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19782&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 linkinden ulaşabilirsiniz.

Avukat Buse Mercan

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün