Yasal Mevzuata Uyum

2480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Yargıda Duran Süreler 15 Haziran’a Kadar Uzatıldı

Bilindiği üzere, Covid-19 salgını sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yargılama süreleri  daha önce 7226 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi ile 13 Nisan 2020 tarihinden  30 Nisan 2020 tarihine kadar durmuştu. Söz konusu kanuni düzenleme ile bu süreleri  6 aya kadar uzatma yetkisi de Cumhurbaşkanı’na verilmişti.

 

Bugün  Resmi Gazete’de yayımlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla getirilen durma sürelerinin, ( Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç) , 15 Haziran 2020 tarihine uzatılmasına karar verilmiş bulunuyor. Salgının  durumuna göre, sürelerin yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirmesi mümkündür. Erteleme kapsamı aşağıdaki şekildedir  :

 

Buna göre 1 Mayıs 2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 15 Haziran 2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar tekrar duran süreler şunlardır :

 

 • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler ,
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler,
 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler,
 • Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler ,
 • Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler,

 

7226 sayılı Kanun’un geçici 1/2. maddesi ile düzenleme kapsamı dışında bırakılan ve bu dönemde durmayarak işlemeye devam edecek süreler ise şunlardır : 

 

 • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,
 • 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler,
 • 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.
 • Ayrıca icra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak daha önce verilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu satış için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince yeni satış günü verilecek ve bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılacaktır. 
 • Bu yasal düzenlemeden önce şirket çalışanları ile ilgili şirketlere tebliğ edilmiş olan maaş haciz ihbarnameleri gereği şirketlerin maaşlardan kesinti yapma ve ilgili icra dairelerine gönderme yükümlülüğü aynen devam etmektedir.
 • Aynı şekilde bu yasal düzenlemeden önce, kamu  alacaklarına ilişkin  ilgililerine tebliğ edilmiş olan ödeme emirlerindeki süreler  ve takipler herhangi bir kesinti olmadan devam etmektedir.
 • Son olarak, Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları da durma süresince devam edecektir.

 

Durma Süresi Boyunca Duruşmaların Akıbeti : 

 • Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararı ile, ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerindeki durulmalar da 15 Haziran tarihine kadar ertelenmiştir.
 • Yargıtay ve Danıştay’daki duruşmalar bakımından ise erteleme konusunda karar alma yetkisi bu mahkemelerin Başkanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. 

 

Duran süreler,  durmanın  sona erdiği gün olan 15 Haziran 2020 tarihini  takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır.  Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği gün olan 15 Haziran 2020 tarihini takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış sayılacaktır.

 

Çukur & Partners Avukatlık Bürosu

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün