Şirketler ve Ticaret Hukuku

25 MİLYON TL VE ÜZERİNDE KREDİ BORCU BULUNAN BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLE FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA UYGULAMASINDAN YARARLANABİLECEKLER!

ÖZET:

Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”) ‘nin 14.10.2019 tarihli duyurusu ile, banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlerin, Finansal Yeniden Yapılandırma (“FYY”) uygulamasından yararlanabilmeleri için bir FYY Çerçeve Anlaşması düzenlendiği belirtilmiştir.

 

AÇIKLAMALAR:

Çerçeve Anlaşma’nın Amacı ve İçeriği:

Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulaması, borçlarını ödemekte zorluk yaşayan şirketlerin, Türkiye’deki bankalar, faktöring şirketleri, finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri nezdindeki borçlarının çerçeve anlaşmalar ve sözleşmeler aracılığıyla yeniden yapılandırılması doğrultusunda şirketlerin borçlarını kolaylıkla ödeyebilmesini ve ekonomik büyümenin gerçekleşmesini amaçlamaktadır.  Bu amaç doğrultusunda, söz konusu uygulamanın kapsamına giren şirketler, FYY Çerçeve Anlaşması’na istinaden münferit sözleşmeler akdedebileceklerdir.

 

  • Söz Konusu Uygulamanın Kapsamına Giren Büyük Ölçekli Şirketler için Gerekli Kriterler:
  • FYY’den yararlanacak şirket hakkında iflas kararı verilmemiş olması;
  • FYY’den yararlanacak şirket hakkında yapılan mali durum değerlendirmesine göre, şirketin geri ödeme kabiliyeti kazanacağına ilişkin kanaatin oluşması (Söz konusu değerlendirme, bağımsız denetim kuruluşlarına, Çerçeve Anlaşması’nı imzalamış olan Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak tutarlarına göre en az 2/3’ü ve en az ikisi tarafından belirlenecek yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip kuruluşlara veya borçlu tarafından kabul edilmesi hâlinde Alacaklı Kuruluşlar’a yaptırılacaktır.)

Bu doğrultuda yeniden yapılandırma şartlarını taşıyan şirketler; Çerçeve Anlaşma’yı imzalayan en yüksek üç Alacaklı Kuruluştan birine yine Çerçeve Anlaşmanın ekinde belirtilen formata uygun şekilde, yapılandırmanın sağlanabilmesi için gerekli ek belgeleri de ekleyerek, bir başvuru ve taahhüt mektubu ile başvuruda bulunabilecektirler.

Kendisine başvurulan Alacaklı Kuruluş en geç 3 iş günü içinde olmak üzere ilgili borçlunun beyanı doğrultusunda borçlu bulunduğu ve Çerçeve Anlaşması’nın tarafları arasında bulunan Alacaklı Kuruluşlar’a bilgi vererek bu Anlaşma’da belirlenen yönteme uygun olarak yapılacak hesaplamaya göre alacaklarının ve varsa teminatlarının bildirilmesini talep edecektir. Alacaklı Kuruluşlar, kendilerine yapılan bildirimi izleyen en geç 3 iş günü içinde bu geri bildirimi Başvurulan Alacaklı Kuruluş’a yaparlar.

Kendisine başvurulan Alacaklı Kuruluş, başvurunun Bankacılık teamüllerine aykırı, kötü niyetli, kabulü mümkün olmayan koşullar içerdiği vb gerekçelerle FYY sürecini devam ettirmeyerek başvurunun doğrudan reddedilmesi gerektiği kanaatinde ise, red gerekçelerini belirterek Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu (“AKK”) nezdinde bir oylama yapılmasını talep edebilir. AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak toplamının 2/3’ünü ve AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın en az ikisini temsil eden Alacaklı Kuruluşlar’ın bu yöndeki oyuyla FYY süreci başlatılmadan başvuru reddedilebilir.

 

Akdedilecek FYY Sözleşmesi’nin Hukuki Niteliği:

Bu sözleşme özel hukuka tabi olup; FYY konusu alacaklara ilişkin olarak Alacaklı Kuruluşlar’ın, herhangi bir Yurt Dışı Kredi Kuruluşu veya Uluslararası Kurum ile akdetmiş oldukları ve ilgili tarih itibariyle geçerli olan diğer sözleşmeleri geçersiz kılmaz. Sözleşme’de yer alması gereken hususlar FYY Çerçeve Anlaşması’nda belirtilmektedir.

 

FYY Sözleşmeleri’nde Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü:

Alacaklı Kuruluşların Çerçeve Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi doğrultusunda doğacak uyuşmazlıklar ise Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Hakem Kurulu tarafından çözüme kavuşturulacaktır.

 

FYY Çerçeve Anlaşması’nın Süresi:

Çerçeve Anlaşma, 19.07.2021 tarihine kadar imzalanacak olan FYY Sözleşmeleri için geçerli olacaktır.

 

FYY Sözleşmesi Akdedilmesinin Hukuki Sonucu:

FYY uygulamasına başvuran şirketin başvurusunun kabul edilmesi halinde ise Alacaklı Kuruluş, alacaklarına yönelik olarak borçlu hakkında icra takibi başlatamayacak, hâlihazırda borcu hakkında açılmış olan icra takiplerine devam edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara başvuramayacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki Alacaklı Kuruluşlarca, zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlara ilişkin olarak işlem yapılabilecektir.      Belirtmek gerekir ki borçlu şirket hakkında, başvuru tarihinden önce herhangi bir Alacaklı Kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipler sonucunda; satış günü belirlenmiş olması, ihalenin feshi davasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması ve tasarrufun iptali davasının devam etmesi halinde bu işlemler finansal yeniden yapılandırmadan etkilenmeyecektir.

 

İlgili kamuoyu duyurusu metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7625/14102019.pdf

 

Çerçeve Anlaşma’nın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.tbb.org.tr/fyy/FYY%C3%87A%20B%C3%BCy%C3%BCk%20%C3%96l%C3%A7ekli%20Uygulama.pdf

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün