Şirketler ve Ticaret Hukuku

ÇEK KANUNUNDA GEÇİCİ İNFAZ DÜZENLEMESİ

Özet : 5991 sayılı Çek Kanunu’na eklenen geçici 5. madde ile çekle ilgili olarak 24.03.2020 tarihinde karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı mahkûm olan kişilerin cezalarının infazı durdurulmuştur. İnfazın durdurulması hali 24.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlar için geçerli olup, bu tarihten sonra işlenecek suçları kapsamamaktadır. 

Açıklamalar : 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.03.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili Kanun’un 49. maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanunu’na aşağıda belirtilen geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5- (1) 5 inci maddede tanımlanan ve 24/03/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulur. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.

(2) Hükmün infazının durdurulması hâlinde ceza zamanaşımı işlemez.

(3) Bu madde uyarınca infazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.

(4) Bu madde uyarınca verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkilidir. Mahkemece bu madde uyarınca verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilir.

(5) Bu madde uyarınca verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilir. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen itiraz usulü uygulanır.

(6) Bu madde hükümleri her bir suç için ancak bir kez uygulanabilir.”

İş bu düzenleme ile 24.03.2020 tarihine kadar olan karşılıksız çek keşide etme suçlarının infazını durdurmaktadır. Dolayısıyla bu tarihten önce işlenmiş olup da infaz edilmekte olan veya kesinleşmemiş olan suçlar iş bu madde kapsamındadır. Kesinleşmiş olan cezaların infazı derhal durdurulmakta ve hükümlüler tahliye edilmektedir. Tahliye için bir ödeme veya ödeme taahhüdü zorunlu değildir. 

 Hükümlünün tahliye tarihinden itibaren 3 ay içinde çek bedelinin karşılıksız kısmının onda birini alacaklıya ödemek ve kalan kısmını 3 aylık sürenin bitiminden itibaren 2’şer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi halinde mahkeme tarafından ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecektir.

İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecektir.

Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek, kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecektir. 

Hükmün infazının durdurulması halinde ceza zaman aşımı kesilecektir. İcra Ceza Mahkemesince verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilecek olup, tarafların verilen kararlara karşı itiraz yoluna başvuru hakları mevcuttur. Bu madde hükümleri her suç için yalnızca bir kez uygulanacaktır.

Kabul edilen geçici madde ile de 24.03.2020 tarihine kadar işlenen işbu suçtan mahkûm olanların, hapis tazyikine maruz kalmaması için çek bedelinin taksitler halinde alacaklıya faizsiz olarak ödemesi düzenlemesi getirilmiştir. 

Yapılan değişikle, 24.03.2020 tarihine kadar çekle ilgili olarak karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı mahkûm olanların infazı durdurulmuştur. İnfazın durdurulması 24.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlar için geçerli olup, bu tarihten sonra işlenecek suçlar açısından ise Çek Kanunu hükümleri aynen geçerli olacaktır.

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün