Bilişim, Medya ve Fikri Mülkiyet

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Karına ilişkin Bilgi Notu

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİNİN PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

8 Haziran 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından 2641 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar (bundan sonra kısaca “2641 sayılı Karar” olarak anılacaktır) kabul edilmiş olup, işbu karar, 09 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayınlanan Karar’da Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşların pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasına dair usul ve esasların belirlendiği bildirilmiştir.

2641 sayılı karar, Türkiye’de yerleşik sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, yayıncılık, lojistik, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlar ile bu sektörlerdeki işbirliği kuruluşlarına pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekleri de kapsamaktadır.

Bu Karar’da düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esasları ile döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin kapsamını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, destek unsurlarının içeriğini belirlemeye, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

Sanal Ticaret Heyetlerinin Desteklenmesi; Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin genelgede belirtilen giderler, % 50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD dolarına kadar,Dijital faaliyet sektörlerine sağlanacak destekler;

  • Sanal Fuarlara Katılımların Desteklenmesi; Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının  iştirak etmelerini sağlamak üzere, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin genelgede belirtilen giderler, % 50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD dolarına kadar, 
  • Sanal Fuar Organizasyonu Desteği; Bakanlık tarafından uygun görülen işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderler, % 50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD dolarına kadar, 

desteklenecektir.

İşbirliği kuruluşları ve yararlanıcıların gerçekleştirdiği faaliyetlerin bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması veya usulüne uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi durumunda işbirliği kuruluşunun ilgili destek başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanan işbirliği kuruluşu ve yararlanıcılar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılacağı belirtilmiştir. 

Destek ödemesi yapıldıktan sonra başvuranların gerçek dışı veya yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiklerinin anlaşılması halinde haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacağı öngörülmektedir.

Bu Karar kapsamında yapılacak destek başvurularında istenecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar genelge ile belirlenecek ve Bakanlık, işbirliği kuruluşlarının ve yararlanıcıların faaliyetlerini izleyecek ve değerlendirecektir. 

Bakanlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak işbirliği kuruluşu ve yararlanıcıların belirlenmesi ile ödeme tutarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilecektir.

Çukur & Partners Avukatlık Bürosu

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün