Şirketler ve Ticaret Hukuku

FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA UYGULAMASI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER İÇİN DE FAALİYETE GEÇİRİLDİ!

ÖZET:

Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”) ‘nin 14.10.2019 tarihli duyurusu ile, banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlerin, Finansal Yeniden Yapılandırma (“FYY”) uygulamasından yararlanabilmeleri için bir FYY Çerçeve Anlaşması düzenlendiği belirtilmiştir. 25 milyon TL’nin altında kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler için ise, işbu uygulamanın TBB’nin 08.11.2019 tarihli duyurusu ile yürürlüğe girdiği duyurulmuştur.

 

AÇIKLAMALAR:

Çerçeve Anlaşma’nın Amacı ve İçeriği

Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulaması, borçlarını ödemekte zorluk yaşayan şirketlerin, Türkiye’deki bankalar, faktöring şirketleri, finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri nezdindeki borçlarının çerçeve anlaşmalar ve sözleşmeler aracılığıyla yeniden yapılandırılması doğrultusunda şirketlerin borçlarını kolaylıkla ödeyebilmesini ve ekonomik büyümenin gerçekleşmesini amaçlamaktadır.  Bu amaç doğrultusunda, söz konusu uygulamanın kapsamına giren şirketler, FYY Çerçeve Anlaşması’na istinaden münferit sözleşmeler akdedebileceklerdir.

 

  • Söz Konusu Uygulamanın Kapsamına Giren Küçük Ölçekli Şirketler için Gerekli Kriterler: 
  • FYY’den yararlanacak şirket hakkında iflas kararı verilmemiş olması;
  • FYY’den yararlanacak şirket hakkında yapılan mali durum değerlendirmesine göre, şirketin geri ödeme kabiliyeti kazanacağına ilişkin kanaatin oluşması (Söz konusu değerlendirme, borçluların bilanço içi ve dışı varlık ve imkanlarının bir arada irdelenmesiyle yapılacak; değerlendirme sonrasında ise Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak tutarı bakımından 2/3’ünün ve en az iki Alacaklı Kuruluş’un olumlu görüşü doğrultusunda borçlular için Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (“FYYS”) bağıtlanabilecektir.)

 

Bu doğrultuda yeniden yapılandırma şartlarını taşıyan şirketler; Çerçeve Anlaşma’yı imzalayan en yüksek Alacaklı üç Kuruluştan birine yine Çerçeve Anlaşmanın ekinde belirtilen formata uygun şekilde, yapılandırmanın sağlanabilmesi için gerekli ek belgeleri de ekleyerek, bir başvuru ve taahhüt mektubu ile başvuruda bulunabilecektirler.

İlk başvuru en büyük Alacaklı Kuruluş’a yapılmakla birlikte, bu kuruluşun başvuruyu kabul etmemesi halinde sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada bulunan Alacaklı Kuruluş’a başvuru yapılmaktadır.

Üçüncü Alacaklı Kuruluş da başvuruyu kabul etmezse FYY süreci başlamadan sona erecektir.

Alacaklı Kuruluşlar başvurunun kabul edilmediğine dair bildirimi en geç 5 iş günü içerisinde borçluya yazılı olarak iletir.

Başvurusu kabul edilmeyen borçlu en erken ilk başvurunun üzerinden 6 ay geçtikten sonra tekrar başvuru yapabilmektedir. Başvuruyu

 

Kabul Eden Alacaklı Kuruluş (“BKEAK”), başvuruyu kabul ettiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içinde ilgili borçlunun beyanı doğrultusunda borçlu bulunduğu ve Çerçeve Anlaşması’nın tarafları arasında bulunan Alacaklı Kuruluşlar’a bilgi vererek bu Anlaşma’da belirlenen yönteme uygun olarak yapılacak hesaplamaya göre alacaklarının ve varsa teminatlarının bildirilmesini talep eder.

Başvuru kabul edildiği takdirde BKEAK yapılandırmaya ilişkin ön teklifi Alacaklı Kuruluşlar’a iletir ve Alacaklı Kuruluşlar yapılandırma yapılıp yapılmamasına dair görüşlerini 10 iş günü içinde (ihtiyaç halinde 5 gün uzatılabilecektir) geri bildirir.

Bu süre içinde geri bildirim yapılmadığı takdirde Alacaklı Kuruluş’un görüşünün olumlu olduğu kabul edilir. BKEAK’un sunduğu ön teklif hakkında, alacak tutarı bakımından 2/3 çoğunluğun ve en az iki Alacaklı Kuruluş’un uygun görüşünün sağlanması halinde BKEAK belirlenmiş yapılandırma parametreleri kapsamında FYYS’ni en geç 10 iş günü içinde hazırlayarak Alacaklı Kuruluşlar’a imzalanmak üzere gönderir. Alacaklı Kuruluşlar kendilerine iletilen FYYS’ni en geç 5 iş günü içinde imzalayarak BKEAK’a gönderirler. Böylece FYY süreci olumlu olarak sonuçlanır. BKEAK’un sunduğu ön teklif hakkında gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde süreç sona erer.

 

Akdedilecek FYY Sözleşmesi’nin Hukuki Niteliği

Bu sözleşme özel hukuka tabi olup; FYY konusu alacaklara ilişkin olarak Alacaklı Kuruluşlar’ın, herhangi bir Yurt Dışı Kredi Kuruluşu veya Uluslararası Kurum ile akdetmiş oldukları ve ilgili tarih itibariyle geçerli olan diğer sözleşmeleri geçersiz kılmaz. Sözleşme’de yer alması gereken hususlar FYY Çerçeve Anlaşması’nda belirtilmektedir.

 

FYY Sözleşmeleri’nde Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü

Alacaklı Kuruluşların Çerçeve Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi doğrultusunda doğacak uyuşmazlıklar ise Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Hakem Kurulu tarafından çözüme kavuşturulacaktır.

 

FYY Çerçeve Anlaşması’nın Süresi

Çerçeve Anlaşma, 19.07.2021 tarihine kadar imzalanacak olan FYY Sözleşmeleri için geçerli olacaktır.

 

FYY Sözleşmesi Akdedilmesinin Hukuki Sonucu

FYY uygulamasına başvuran şirketin başvurusunun kabul edilmesi halinde ise Alacaklı Kuruluş, alacaklarına yönelik olarak borçlu hakkında icra takibi başlatamayacak, hâlihazırda borcu hakkında açılmış olan icra takiplerine devam edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara başvuramayacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki Alacaklı Kuruluşlarca, zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlara ilişkin olarak işlem yapılabilecektir. Belirtmek gerekir ki borçlu şirket hakkında, başvuru tarihinden önce herhangi bir Alacaklı Kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipler sonucunda; satış günü belirlenmiş olması, ihalenin feshi davasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması ve tasarrufun iptali davasının devam etmesi halinde bu işlemler finansal yeniden yapılandırmadan etkilenmeyecektir.

 

İlgili kamuoyu duyurusu metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7631/TBB_KD_081119_2.pdf

 

Çerçeve Anlaşma’nın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.tbb.org.tr/fyy/FYY%C3%87A%20K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20%C3%96l%C3%A7ekli%20Uygulama.pdf

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün