Yasal Mevzuata Uyum

HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE DEVRALMA İŞLEMLERİNDE ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFLERİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER

GİRİŞ

Halka açık şirketlerde devralma işlemleri sırasında yapılan zorunlu pay alım teklifine ilişkin olarak, zorunlu pay alım teklifinden yararlanabilecek pay sahiplerinin belirlenmesi, bilgi formundan doğan sorumluluk, zorunlu pay alım fiyatının belirlenmesi ve pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller ile muafiyet hallerinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda bazı hususlar netleştirilmiş bazı hususlarda ise sorumluluğun kapsamı genişletilmiştir. 

Halka açık şirketlerin devralma işlemleri yani şirket kontrolünün yeni bir ortağa geçmesi sırasında yapılan pay satımına ilişkin teklifler gönüllü ve zorunlu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Zorunlu pay alım teklifi kapsamında halka açık şirketlerin devralma işlemlerinde yönetimi kontrolünde bulunduracak kadar paya hâkim olan pay sahibi, oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte veya ortaklığın yönetim kontrolünü ele geçirmek için ortakların kendi aralarında yaptıkları özel yazılı anlaşmanın kamuya açıklandığı tarihte diğer pay sahiplerine pay alım teklifi yapmak zorundadır.  Sermaye Piyasaları Kanunu bu durumu II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nde (“Tebliğ”) detaylıca düzenlemektedir. Bu yazımızda ilgili Tebliğ kapsamında yapılan değişiklikler incelenecektir.  

ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİNE KONU OLAN PAYLARIN BELİRLENMESİ

Zorunlu pay alım teklifine konu olan payların miktarının belirlenmesinde hangi tarihin esas alınacağına ilişkin olarak Tebliğ ile yapılan değişikliklerde, ortakların kendi aralarında özel yazılı anlaşma yapmak suretiyle yönetimin kontrolünü ele geçirmeleri halinde özel yazılı anlaşmanın kamuya açıklandığı anın esas alınacağı öngörülmüştür. Aynı şekilde gönüllü pay alım teklifi sonucu veya başka bir yöntem ile yönetim kontrolü iktisap edildiğinde kontrolü sağlayan payların veya oy haklarının kamuya açıklandığı an esas alınacaktır. 

Bunun yanı sıra, Merkezi Kayıt Kuruluşu, belirlenen pay tutarlarını ve pay sahiplerini listeleyecek ve pay alım teklifi yapılmasından bir gün önce yatırım kuruluşuna verecektir. 

BİLGİ FORMUNA DAİR GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

Gönüllü veya zorunlu pay alım teklifinde bulunulması halinde, Kamu Aydınlatma Platformu (“KAP”) üzerinden kamuya açıklanacak hususların içinde yer alan bilgi formuna dair bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre bilgi formundan sorumlu olan kişilerin kapsamı genişletilmiş ve yatırım şirketleri de sorumluluğun kapsamına alınmıştır. Demek oluyor ki, bilgi formunda eksik, yanlış veya yanıltıcı bir bilginin bulunması halinde hali hazırda sorumluluğun kapsamına dâhil olan teklifte bulunanların yanı sıra yatırım şirketlerinin de sorumluluğu doğabilecektir.

ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ KAPSAMINA GİRMEYEN HALLER

Bu kapsamda ilgili bentler aşağıdaki gibi değiştirilmiş olup, yükümlülüğün kapsamına girmeyen haller genişletilmiştir:

 

  • “Yönetim kontrolünü sağlayan oy haklarının, 12 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca birlikte hareket ettiği kabul edilen veya birlikte hareket ettiklerini beyan etmeleri sebebiyle hedef ortaklıkta pay alım teklifinde bulunmuş olan gerçek veya tüzel kişilerin kendi aralarında yapılan devir işlemleri sebebiyle elde edilmesi.

 

  • Ortaklığın yönetim kontrolüne tek başına veya birlikte sahip mevcut ortaklarına ait payların bir kısmını devralmak veya ortaklık tarafından yapılan sermaye artırımından pay edinmek suretiyle ortak olan kişinin; ortaklığın oy haklarının % 50’si veya daha azına sahip olmak koşuluyla, pay devri öncesinde yönetim kontrolüne sahip ortak veya ortaklardan bir kısmı ile aralarındaki yazılı sözleşme çerçevesinde ortaklığın yönetim kontrolünü eşit veya daha az bir oranla ilk kez paylaşması.

 

  • Yönetim kontrolünün elde edilmesi ile ortaklıktan çıkarma ve satma hakkının da doğması”

Hallerinde artık zorunlu pay alım teklifinde bulunulması gündeme gelmeyecektir. Buna ek olarak yukarıda sayılan hallerden birinin ortaya çıkması durumunda, bu durumu takip eden en geç 2 iş günü içerisinde yönetim kontrolünü elde edenlerin birinci fıkranın hangi bendi kapsamında yükümlülüğünün doğmadığı bilgisine de yer verilerek kamuya açıklama yapması gerekmektedir.

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN MUAFİYET SAĞLADIĞI DURUMLAR

Sermaye Piyasası Kurulu, zorunlu pay alım teklifine ilişkin bazı muafiyet halleri öngörmüştür. İlgili değişiklikler ile birlikte, bu kapsama yönetim kurulunun kontrolünün ele geçirilmesine yol açan pay iktisabının;

  • Miras
  • Miras paylaşımı
  • Eşler arasındaki mal rejimi hükümlerinden kaynaklanması 

halleri ile sağlanması durumunda pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünde muafiyet hakkı tanınabilecektir. 

ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİNE İLİŞKİN KUR VE FAİZ ORANLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

Fiili pay alım teklifinin öngörülen zamanda gerçekleşmemesi halinde, eğer pay alım teklifinde bulunan tarafın herhangi bir kusuru söz konusu değilse faiz uygulanmayacağına hükmolunmuştur. Türk Lirasına hali hazırda uygulanan Türk Lirası Bankalararası Satış Oranı (TRLIBOR) yerine Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) uygulanacak ve bu referans faizlerin uygulamadan kalkması halinde SPK tarafından uygun görülen oranlar kullanılacaktır.

 

Fatmanur Ayışık

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün