Bilişim, Medya ve Fikri Mülkiyet

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Yürürlüğe Girdi

Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanması amacıyla alınan, 2635 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı olan “İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar” 09 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kullanıcılar aşağıdaki desteklerden yararlanabilecektir:

 

  • Bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000,00ABD Doları,
  • Bu alanda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000,00ABD Doları,

 

  • Bölge işleticilerinin yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10.000.000,00ABD Dolarına kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı giderleri %50 oranında 

destek unsurlarından ayrı ayrı olmak üzere en fazla 5 (beş)’er yıl süresince desteklenecektir.

Destek ödemesine ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin dolaylı vergiler dahil olmak üzere Türk lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış urları esas alınarak, ABD doları karşılığı Türk lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ödenir. Listede yer almayan ülke para birimleri ABD Dolarına çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

 

Destekten yararlanacak kullanıcılar 

Bu kapsamda desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterler genelge ile belirlenecektir. Kullanıcıların belirlenmesine yönelik Ar-Ge yoğunluğu ve yüksek teknoloji içeriğine ilişkin kriterlerin tespitinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşü alınacaktır.

 

Başvuru 

Bakanlığın yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen kullanıcı ve bölge işleticisi ile ödeme tutarlarını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.

Haksız olarak alındığı veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri ilgililerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacaktır.

*Bu Karar kapsamında desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterler, destek başvurularında istenecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri, incelemeci kuruluşun belirlenmesi ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar genelge ile belirlenecektir.

 

Çukur & Partners Avukatlık Bürosu

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün