Bilişim, Medya ve Fikri Mülkiyet

İYS – TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK

 

ÖZET

15 Temmuz 2015 tarihli, 29417 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik”te, 4 Ocak 2020 tarihli, 30998 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte bazı esaslı değişiklikler yapılmıştır. Yeni Yönetmelik ile birlikte Ticari Elektronik İleti gönderimi yapmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin İleti Yönetim Sistemine (“İYS”) kayıt yapması zorunluluğu getirilmiştir. Bunun yanı sıra yeni sisteme geçişle birlikte alıcıların da onayları İYS’ye kaydedilecek, göndericinin başka kanallardan elde ettiği onayları sisteme girmesi gerekecektir. İYS sistemi henüz kullanıma açılmamış olmakla birlikte daha önceden temin edilmiş onayların ve sistem aktif olana kadar elde edilecek onayların, en geç 1 Haziran 2020 tarihine kadar sisteme aktarılması gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR

15 Temmuz 2015 tarihli, 29417 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” ile birlikte Hizmet sağlayıcının, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği ticari elektronik iletiler için önceden onay alması zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır. İş bu Yönetmelik söz konusu onay metninin mahiyeti, alıcıya hangi kanallar aracılığı ile iletileceği, onay alınırken alıcının hangi hususlarda aydınlatılması gerektiği ve gönderilen elektronik iletilerin alınan onay ile paralel olması gerektiğini belirten önemli düzenlemeler barındırmaktadır.

Ne Değişti?

Bu kapsamda Yönetmelik’in ilk halinin 5. maddesinde elektronik ileti gönderilebilmesi için, elektronik iletiyi gönderen hizmet sağlayıcının kendisi tarafından onay alınması gerektiği belirtilmekle yetinilmiş olup, aynı Yönetmeliğin 7. maddesinde bahsi geçen onayın yazılı olarak veya elektronik ortamda her türlü iletişim aracıyla alınabileceği ifade edilmekte idi. Ancak yazımızın asıl konusunu oluşturan, 4 Ocak 2020 tarihli, 30998 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte ilk Yönetmelik’te bazı esaslı değişiklikler yapılmış ve elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS) kayıt olması ve ayrıca ilgiliden alınan onayında yine bu sisteme kayıt edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki hizmet sağlayıcısının bizzat kendilerince onay alması yöntemi halen geçerli olmakla birlikte bu şekilde alınan onayların ispat külfeti yine hizmet sağlayıcıda olacaktır. Bunun yanı sıra bu şekilde alınan onayların İYS’ye üç iş günü içerisinde kaydedilmesi gerekmektedir. Nitekim İYS’ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz sayılacaktır.

Başka bir deyişle; ilgiliye elektronik ileti gönderimi yapılabilmesi için göndericinin İYS sistemine üye olması gerektiği gibi, elektronik ileti gönderilmek istenen alıcının da iş bu sistemde gönderim yapılmasına ilişkin onayının olması gerekecektir. Yönetmelik değişikliği ile birlikte, alıcı tarafından gönderilen onaya ilişkin İYS üzerinden de ret bildirimini gerçekleştirme imkânı mevcut olacak ve hizmet sağlayıcının direkt kendisine yapılan ret bildirimini onay sürecinde olduğu gibi üç işgünü içerisinde İYS’ ye bildirmesi yükümlülüğü doğacaktır.

 

KVKK Bakımından Değerlendirme

Ayrıca son değişiklik ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) bakımından da hizmet sağlayıcılarına bazı yükümlülükler getirilmektedir. Yeni Yönetmelikte kişisel verilerin işlenmesi ve doğal olarak veri envanteri süreçlerini etkileyecek değişiklikler mevcuttur. Burada dikkat edilmesi gereken husus ilk Yönetmelikte hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı onay kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren 1 yıl süre ile saklanması düzenlenmekte iken bu süre yeni Yönetmelik ile birlikte 3 yıla çıkartılmıştır. Nitekim söz konusu onaylar elektronik iletişim adresi vb. kişisel veriler ihtiva ettiği için bu onayların İYS sistemine kaydı gerçekleştirilirken Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere uyumun sağlanması gerektiği de unutulmamalıdır. Bu noktada onayın içerdiği Kişisel Veri çeşidinin niteliğine göre alıcılara Aydınlatma yapılması ve/veya alıcıdan açık rıza beyanı alınması gündeme gelebilecektir. Burada kişisel verilerin işlenmesine yönelik alınan açık rıza beyanı ve ilgili aydınlatma ile elektronik ileti gönderimine ilişkin alınan onayın farklı müesseseler olduğunun altını çizmek gerekir. Ayrıca saklama sürelerinde yapılan değişiklik ile özellikle firmaların VERBİS kayıtlarında ve şirket içi veri imha prosedürlerinde meydana gelecek değişikliklere dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Ne Zaman Geçerli Olacak?

İYS henüz kullanıma açılmamış olmakla birlikte işbu Yönetmeliğin yürürlüğe girişinden önce alıcılardan temin edilmiş olan onaylar ile birlikte İYS sisteminin aktif olacağı tarihe kadar alınan onaylar 1 Haziran 2020 tarihine kadar siteme aktarılacaktır.  Alıcıların da, hizmet sağlayıcılar tarafından kaydedilen onayları en geç 1 Eylül 2020 tarihine kontrol etmesi gerekecek, bu tarihe kadar kontrol gerçekleştirilmezse ilgili onay geçerli sayılacaktır.

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün