Şirketler ve Ticaret Hukuku

Kâr Payı Dağıtımına Yönelik Sınılandırmanın Süresi Uzatıldı

Hatırlanacağı üzere, COVID-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 17.04.2020 tarihli, Resmî Gazete’de yayımlanan 7244 Sayılı Yeni Koronovirüs (COVID-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici maddeyle sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020’ye kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25’ine kadarının dağıtımının yapılabileceğine karar verilmişti.

30.09.2020 tarihine kadar geçerli olan bu sınırlama 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 ay daha uzatılmıştır. Buna göre;

Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasının pay sahibi olduğu şirketler hariç olmak üzere sermaye şirketleri;

  • Dağıtabilecekleri kâr payı tutarı 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşamayacak,
  • Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek,
  • Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek,

Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı Kanun yürürlüğe girmeden önce alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler 31.12.2020 tarihine kadar ertelenecektir.

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün