İnsan Kaynakları ve İş Hukuku

Kısa Çalışma Ödeneği, İşverence Fesih Yasağı ile İşverence Tek Taraflı Ücretsiz İzin Kullandırma Hakkı 2 Ay Süre İle Uzatıldı

31.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 04.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi, Fesih Yasağı ile İşverence Tek Taraflı olarak Ücretsiz İzne Ayrılma Hususundaki Sürelerin 2 Ay Süreyle Uzatılmasına Karar Verildi:

1- Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı:

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 23 üncü madde eklenerek; “yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesi”yle yapılan kısa çalışma başvurularında, ek 2’nci maddenin 3’üncü fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmünün, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün
sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanması düzenlenmişti.

31.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması kararı verilmiştir. Söz konusu ekli kararda yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda
bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, kararın yayımı tarihi olan 31/08/2020 tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01/09/2020 tarihinden itibaren, bu Kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere iki ay uzatılmıştır.

Diğer yandan yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler başlangıçla belirlenen işsizlik ödeneği süresinden ayrıca düşülmeyeceği de düzenlenmiş bulunmaktadır.

2- Fesih Yasağı ile İşverence Tek Taraflı Ücretsiz İzin Kullandırma Hakkı 2 Ay Süre ile Uzatıldı:

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. madde ile İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, maddenin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında İşveren tarafından feshedilemeyeceği düzenlenmiş, yine kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren üç aylık süre içinde İşverenin işçisini tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırma hakkı tanınmış, Cumhurbaşkanlığı kararları ile bu süreler iki ay uzatılmıştı.

04.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bahse konu sürelerin 2 ay daha uzatılmasına karar verilmiştir. Böylelikle 17.09.2020 tarihine kadar İşverene getirilen fesih yasağı ile tek taraflı ücretsiz izne çıkarma hakkı 17.11.2020 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.

Çukur & Partners Avukatlık Bürosu

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün