Şirketler ve Ticaret Hukuku

Sermaye Şirketlerine Getirilen Kar Payı Dağıtımı Sınırlamasının Ayrıntıları Hakkındaki Ticaret Bakanlığı Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Sermaye Şirketlerine 30/09/2020 Tarihine Kadar Getirilen Kar Payı Dağıtımı Sınırlamasının

Ayrıntıları Hakkındaki Ticaret Bakanlığı Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilen 31.03.2020 tarihli yazı uyarınca şirketlere duyuru yapılmış ve bu duyuru metni açıklamasını içerir bilgi notu tarafımızca 06.04.2020 tarihinde siz müvekkillerimiz ile paylaşılmıştı. Sonrasında ise, 17.04.2020 tarihinde 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ( “Torba Yasa”) ile tarihinde kar payı konusunda 2019 yılının kar dağıtıma ilişkin belli kısıtlamalar ilk duyuruda yer alan kapsamdan farklı olmayacak şekilde yasa düzenlemesi haline getirilmişti.

Bu Torba Yasa’da yer alan düzenleme uyarınca:

Torba Kanun’un 12. Maddesi kapsamında; Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici Madde 13 ile, devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketler hariç olmak üzere; sermaye şirketlerinin, 30/09/2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kâr payı tutarı 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşmaması ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilememesi; ayrıca genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemelerin 30/09/2020 tarihine kadar ertelenmesi öngörülmekte idi.

Torba Yasa ile getirilen bu sınırlama sonrasında, uygulamanın nasıl olacağına ilişkin şartlar ise Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”), ile açıklanmış olup, bu Tebliğ 31130 Sayılı Resmi Gazete’de 17.05.2020 Tarihinde yayımlanmıştır.

( https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200517-7.pdf )

 • Tebliğ’de, Sermaye Şirketi kavramına 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre halka açık statüde olan şirketlerin de gireceği ifade edilerek bu konudaki görüş ayrılıkları giderilmiştir.
 • Türk Ticaret Kanun’unun geçici 13. Maddesi uyarınca ertelenen ödemelere faiz tahakkuk ettirilmeyeceği Tebliğ’de açıkça belirtilmiştir.
 • Yine, şirket yönetim kurullarına Kanun değişikliği öncesinde verilmiş olan kar payı avansı dağıtım yetkisinin 30.09.2020’ye dek kullanılamayacağı ifade edilmiş ve süre konusundaki belirsizlik açıklığa kavuşturulmuştur.

 • Tebliğde, kar payı sınırlamasının, Türk Ticaret Kanunu’nun 462nci maddesi uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmayacağı açıklanmıştır. Buna göre, esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları ve mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülerek sermaye iç kaynaklardan artırılabilecektir.

 • Kar payı dağıtımına ilişkin istisnalar tanımlanmış ve bu istisnaların uygulanması için tevsik edici belgeler ile başvurulup Ticaret Bakanlığı’ndan (“Bakanlık”) uygun görüş alınması ve ancak bu suretle ilgili istisnaların şirket genel kurulunda görüşülebileceği belirtilmiştir. Buna göre aşağıda belirtilen şartları sağlayan şirketler hakkında, tevsik edici belge ile birlikte Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınacak uygun görüşle kar payı kısıtlaması uygulanmayacaktır:

  1. Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20nci maddesi ve ilgili Kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı alan şirketler,

  1. Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, Kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

  1. Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30.09.2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler. Bu şirketlerde, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenmektedir.

 • Kar dağıtımına esas alınan tablolar, tabi olunan mevzuata göre öncelikle TMS1, tabi değil ise VUK2 mevzuatına göre düzenlenmiş finansal tablolar olacaktır. Fakat her halükarda, dağıtılması öngörülen kar tutarı VUK düzenlemelerine göre kar dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamayacağı da ayrıca Tebliğ’de açıkça düzenlenmiştir.

Saygılarımızla,
Çukur & Partners Avukatlık Bürosu

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün