Şirketler ve Ticaret Hukuku

Türk Rekabet Hukukunda Şirketlerin Birleşme veya Devralma İşlemlerinin Rekabet Kurulu’na Bildirimi için Gerekli Olan Eşikler Yeniden Düzenlendi

Bilindiği üzere, 04.03.2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ”2022/2 No.lu Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ “Tebliğ” ile beraber birleşme ve devralma işlemleri yapılırken Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) bildirimler için esas alınan ciro eşikleri yükseltildi ve bu eşikler 04.05.2022 tarihi ile beraber uygulanmaya başladı. Tebliğ ile bildirim zorunluluğu için esas alınan ciro eşiklerinin yükseltilmesinin ve teknoloji teşebbüsleri için düzenleme getirilmesinin yanı sıra farklıca önemli değişikliklerde yapılmıştır.

 

10 Yıldır Değiştirilmeyen Ciro Eşikleri Güncellendi

Tebliğ’e göre, Kurul’a bildirim yükümlülüğünün gündeme gelebilmesi için iki şartın sağlanması gerekmektedir. Bunlar; işlem taraflarının cirolarının 2010/4 sayılı Tebliğ’in 7. Maddesi uyarınca yer alan eşiklerin aşılması ve işlemin kontrolde kalıcı değişiklik meydana getirmesidir. Tebliği’nin 7. maddesinde yapılan değişiklikler ile artık bir birleşme veya devralma işleminin Kurul’un iznine tabii olması için;

  • İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamı yedi yüz elli milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı iki yüz elli milyon TL’yi, veya 
  • Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun iki yüz elli milyon TL’yi, ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun üç milyar TL’yi aşan ciro eşiklerine ulaşması gerekmektedir.

 

Teknoloji Teşebbüsleri Hakkında İstisnai Düzenleme

Tebliğ ile “teknoloji teşebbüsü” kavramı düzenlenmiştir. Tebliğ’e göre bu kavram “dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsleri veya bunlara ilişkin varlıkları” ifade etmektedir. Teknoloji teşebbüsleri kapsamında meydana gelen, halihazırda cirosu fazla olan bir şirket tarafından cirosu düşük olan bir şirketin satın alınması işlemi çoğu zaman öldürücü devralma olarak nitelendirilmekte olup, muhtemel rekabetin göz ardı edilmesi sonucunda bildirim kurallarına tabii olmadan işleme konulabilmekteydi. Tebliğ ile yapılan düzenlemelerle beraber, Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya Ar-Ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralmasına ilişkin işlemlerde ciro eşiği aranmayacaktır.

 

Diğer Değişiklikler

Birleşme ve Devralmalara kapsamında Kurul’a yapılacak bildirimler artık e-Devlet sistemi üzerinden de yapılabilecek olup, bildirim için gerekli olan Tebliğ ekinde düzenlenmiş olan Bildirim Formunda birtakım değişiklikler yapılmış ve form elektronik formata dönüştürülmek üzere yeniden düzenlenmiştir.

 

Sonuç

Değişiklik ile birlikte, Kurul’un iş yükünün azalması, bu sebeple Kurul’un rekabet ihlali soruşturmaları kapsamında daha çok kaynak tahsis edilebileceği öngörülmektedir. Ayrıca Teknoloji Teşebbüslerinin istisnai bir düzenleme altına alınması dijital pazarların yoğunlaşma denetimi bakımından daha nitelikli bir inceleme altına gireceğini göstermektedir.

 

Avukat Buse Mercan

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün